آساره

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

آساره

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

آساره

خودم هم نمیدانم این حجم از احساسات چگونه در قلب کوچکم جا شده..

مطلبی در دی ۱۳۹۵ ثبت نشده است