گاه نوشت های من

ونمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های من

ونمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

منی که نوشتن قسمت جدانشدنی زندگیمه باید خیلی وقت پیش شروع میکردم!

ولی خب الانم دیرنیست !

خب هرکس از یه جایی  شروع میکنه!