گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

من   به اونی میگن که حتی اگه کلید و کیف پولشو جا گذاشت  

ساعت و گردنبند و پاپیون موهای بافته شدش یادش نمیره!


و همچنین mp3و  هندزفریش!!