گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

تو زندگیت بیشتر ازاین که بگردی  مشابه خودت پیداکنی

دنبال کسایی باش که بتونن  مکمل تو باشن .