گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

موهایت را که کوتاه کنی همه میفهمند از دخترانه هایت به سختی جداشدی

تغییر وجودت رامیفهمند

میفهمند دل کندی که شده دلیل کوتاهی موهایت

دیگر نه بغضت پنهان میشود نه اشک هایت

انوقت همه حتی کسانی که تورا نمیشناسند همه چیز را میفهمند


موهایت که بلند باشد همه خیال میکنند حالت به اندازه ی بلندی موهایت خوب است

به راحتی میتوانی همه چیز را از بین ببری و هیچکس هم از هیچ چیز باخبر نشود


موهایت که بلند باشد به اندازه ی بلندیش فراموش کردی  وابستگی تمام کردی  دل بریدی


و اصلا شاید درست شبیه من به اندازه بلندی موهایت نوشته باشی...