گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

باید در مدرسه یک فرآیند تبدیل  مفردمخاطب  ب مفرد غایب  یادبدهند

بعد هم بگویند آنقدر فعل ذهب  را برای این صیغه ها صرف کن تا  باورت شود

بعد هم بعنوان نکته ی تستی یاداوری کنند ک این فرآیند هرچقدر هم از    کاتالیزگر وجودت   داشته باشد     برگشت ناپذیر باقی خواهد ماند.