گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

من خیلی بهتر از آنچه تصورش را بکنی بلدم خودم را از همه بگیرم ,نبودنم را دستشان بدهم و بروم ب امان خدایم...

من خیلی بیشتر از آنچه تصورش را بکنی گره خوردم ب تنهاییم.