گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

دلم واس هیچی تنگ نشده

وتو... تو ک دیگ باید بدونی لابد ی واکنش شیمیایی برگشت ناپذیر ته قلبم اتفاق افتاده ک حال وروز این روزام اینه.