گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

وقتی دلسنگ میشی انقدی خوب سنگی شدنو یادبگیر ک باوجود سنگیت نزنی دل یکی ک دوس نداره مث ت باش رو خورد کنی

قرار نیس کسی با شیشه خورده های دلش تاوان فرایند سنگی شدنه وجوده تورو پس بده