گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

وقتی میخوای بری انقد مرد باش ک طرف مقابلو بی دلیل مقصر نکنی

بهونه نده دستش وایسا توچشماش نگاکن دلیلاتو دونه دونه بهش بگو بعدوایسا حرفاشو بشنو

اینجا همه حق با ت نیس اینو بفهم طرف مقابلم اندازه ت حق داره هرچقدم مقصر باشه.