گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

بهم میگه تو باید رو زیستت کار کنی باید درصدت خیلی بهتر بشه .

و نمیدونه درست در همین زمان دارم باخودم فکر میکنم تشدید هر لاندا دوم اتفاق میفتاد!!!

خب تقصیره منه که فیزیک و ریاضی دوست دارم !؟!!؟

بعد رشتم تجربیه!!!