گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

گاه نوشت های دختری در همین نزدیکی...

نمیدانم که چرا انسان تا این حد باخوبی بیگانه است... وهمین درد مراسخت می آزارد

یک عشق عکاسی به تمام معناست ...

میگوید زودتر کنکورت را بده مدل عکس هایم باش.

میگویم دیوانه تو که بیشتر از هرکسه دیگری میدانی من بیشتر ازمدل عکس هایت بودن , عشق طراحی لباس و کیف و کفش درسردارم!

میگوید نمیدانم یا مدل عکس هایم میشوی یا عکاسی را کنار میگذارم.

وهمینجاست که صدایم را صاف میکنم و جسورانه میگویم دوربینت راببوس بگذار کنار پس!!!